Przedszkole w Hałcnowie powstało w 1953 r. i znajdowało się pod zarządem Gminy Komorowice. Mieściło się w budynku przy ulicy Janowickiej. Pierwszym dyrektorem zwanym wówczas Kierownikiem była Pani Emilia Bojdys (obecnie już nie żyje).

Projekt ówczesnego przedszkola przewidywał dwa oddziały przedszkolne z podziałem na grupy wiekowe: 3 - 4 latki i 5 - 6 latki ,ze skromnym zapleczem kuchennym oraz wspólnym sanitariatem dla obu grup wiekowych.

Od 1955r. do sierpnia 1977r. funkcję dyrektora przedszkola pełniła Pani Aniela Gawin. Po niej funkcję tę przejęła Pani Stanisława Klimas. Ze względu na wyż demograficzny i co raz większa ilość przedszkolaków otwarto trzeci oddział przedszkolny. Jednak warunki lokalowe oraz ich stan techniczny nie pozwalały na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej. Podjęto działania z ówczesnymi władzami miasta Bielska - Białej i w 1983 r. rozpoczęto prace adaptacyjno – remontowe budynku szkoły podstawowej przy ul. Wyzwolenia 319.Po 5-ciu latach prac remontowych nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola przy udziale władz miasta Bielska – Białej. Wówczas przedszkole miało 3 oddziały z sanitariatami dla każdej grupy, sypialnię dla dzieci najmłodszych, salę gimnastyczną, zaplecze kuchenne oraz skromnie urządzony ogród.

Od sierpnia 1991r. do września 2018r.  funkcję dyrektora powierzono Pani Krystynie Stanclik. Dzięki szerokiej współpracy z pracownikami, rodzicami i środowiskiem przedszkole urządzone zostało na miarę wymagań jakie stawiały współczesne czasy. Zwiększyła się ilość oddziałów przedszkolnych do 10 sal dydaktycznych wyposażonych w sprzęt audiowizualny, sportowy, mnóstwo nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Przedszkole posiada wyremontowane zaplecze kuchenne oraz piękny, kolorowy ogród dla dzieci.

 

Od października 2018r. funkcję dyrektora pełni Pani Agnieszka Tomala.