MOTTO  NASZEGO PRZEDSZKOLA:

„Moje przedszkole, to mój dom, bo stawia na moje szczęście dzieciństwo

i na mój wszechstronny rozwój"

Przedszkole nr 43 znajduje się na obrzeżach miasta Bielska-Białej w dzielnicy Hałcnów. Przedszkole jest placówką 10-cio oddziałową: pięć oddziałów w budynku przedszkola oraz pięć oddziałów w Szkole Podstawowej  nr 28 w Bielsku-Białej.

 • MISJA PRZEDSZKOLA:
 • zapewnić wszechstronny i bezpieczny rozwój dzieciom;
 • kształtować wiarę we własne siły i możliwości w toku podejmowanych własnych działań;
 • wychować pomysłowych młodych ludzi;
 • każdego przedszkolaka traktować indywidualnie, rozwijać jego talent i zainteresowania;
 • nie zastępować rodziców, lecz wspólnie wychować śmiałego, zaradnego, dobrze radzącego sobie w życiu człowieka;
 • wspierać dzieci w procesie uspołeczniania, właściwego zachowania, przestrzegania norm poprzez czerpanie z dziedzictwa kulturowego;
 • stosować nowoczesne, aktywizujące metody pracy z dzieckiem;
 • stale pogłębiać swoją wiedzę na temat nowoczesnych metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym;
 • stwarzać warunki do stałego obcowania z kulturą, poprzez udział w życiu kulturalnym naszej dzielnicy oraz stały kontakt ze różnorodną sztuką tj. muzyka, plastyka, teatr;
 • integracja społeczności przedszkolnej poprzez świętowanie, wspólne spędzanie czasu i działanie na rzecz przedszkola.

Misje przedszkola będzie realizowana poprzez:

 • stałe doskonalenie kadry pedagogicznej,
 • nowoczesne projekty edukacyjne,
 • aktywną współpracę z rodzicami
 • organizację zajęć dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci,
 • właściwe wyposażenie bazy przedszkolnej, stworzenie przyjaznych , funkcjonalnych estetycznych pomieszczeń,
 • nowoczesne metody nauczania,
 • monitorowanie pracy przedszkola.

Wizja dziecka i absolwenta Przedszkola nr 43 Bielsku-Białej:
Realizując misję przedszkola i działając zgodnie z jego wizją, będziemy dążyć do kształcenia i wychowania młodego człowieka, który :

 •  jest samodzielny, zna swoje możliwości, wierzy we własne siły,
 • ma pozytywny obraz samego siebie,
 • prezentuje aktywność i ciekawość poznawczą i twórczą
 • ma zainteresowania,
 • ma twórcze podejście do zadań i problemów,
 • kulturalny i wrażliwy estetycznie,
 • w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma świadomość własnej tożsamości,
 • ma poczucie bycia Polakiem.

Praca wychowawczo-opiekuńcza i kształcąca z dziećmi  prowadzona jest w oparciu o Program wychowania przedszkolnego:

 • „Rozwój – Wychowanie – Edukacja. Program wychowania przedszkolnego” – Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha. Wydawnictwo: Nowa Era

Kadra pedagogiczna stosując szereg metod w realizacji postawionych w pracy z dziećmi zadań i celów, wykorzystuje m.in. elementy następujących metod:
• "Metodę Dobrego Startu" - M. Bogdanowicz,
• "Metodę Ruchu Rozwijającego" - W. Sherborn,
• "Pedagogikę zabawy" - Stowarzyszenia KLANZA,
• "Kinezjologię mózgu" - P. Dennisona,
• "Origami dla dzieci" - D. Dziamskiej,
• "Dziecięcą matematykę" - E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
• metoda wychowania muzycznego dzieci C. Orffa,
• wzory i obrazki M. Frostig, D. Horne,
• aktywne słuchanie muzyki wg Battii Strauss,
• etiudy pantomimiczne,
• logorytmika,
• terapia ręki,
• kinezjologia edukacyjna,
• elementy SI,
• gry dydaktyczne.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z deficytami prowadzone są przez specjalistów zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze terapeutycznym oraz rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Chciałam podkreślić ,że w swojej kadrze nauczycieli posiadamy takich specjalistów jak terapeuta pedagogiczny, logopeda, oligofrenopedagog.

We wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w oparciu o "Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" M. Appel, J. Zarańskiej i E. Piotrowskiej.
W grupach 5-6 letnich dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia religii za zgodą rodziców w oparciu o program nauczania religii „Kochamy Dobrego Boga” ks. dr K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek.

Dla dzieci 5-6 letnich z wadami wymowy organizowane są zajęcia logopedyczne dwa razy w tygodniu prowadzone przez specjalistów.
Spotkania literackie organizowane są w Książnicy Beskidzkiej - filia w Hałcnowie.

W naszej Placówce prowadzone są innowacje pedagogiczne na rok szkolny 2022-2023:

- w grupie II innowacja "Migamy” elementy języka migowego dla dzieci słyszących” - pani M. Piątek;

- w grupie VII "Zabawa w krainie rytmu i muzyki” - panie A. Kubiczek, M. Haczek;

- "English specjal days - wyjątkowe dni w kulturze brytyjskiej" - pani Ż. Klaczek (j. angielski);

- w grupie IV "Ja- Ty-my-przestrzeń” - pani E. Kaps.

Kontynuowanie dobrych praktyk w działalności przedszkola:

Wielkim atutem naszego przedszkola jest inicjowanie współpracy z lokalnymi instytucjami działającymi w naszym środowisku oraz prowadzenie jej na szeroką skalę. Jest to wynikiem usytuowania przedszkola w dzielnicy miasta Hałcnów, która słynie z różnych inicjatyw społecznych i działań podejmowanych przez instytucje społeczne i kulturalno – oświatowe. Szeroka współpraca z rodzicami- jako części tej społeczności przyczynia się do podejmowania  decyzji działań placówki, która ma na celu promowanie i ustawiczne podnoszenie jakości pracy, wychodzącej naprzeciw całej społeczności lokalnej. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych tj.  kiermasz bożonarodzeniowy, kiermasz wielkanocny, zbieranie darów dla potrzebujących.

Wynikiem tej współpracy są :

 • cykliczne akcje charytatywne koordynowane przez Radę Osiedla Hałcnów;
 • uroczystości lokalne, np. Święto 11 Listopada, 6 stycznia Święto Trzech Króli, 3 Maja;
 • konkursy o charakterze artystycznym współorganizowane przez Dom Kultury i Akcję Katolicką m.in.:
  • Przegląd pieśni patriotycznej;
  • Przegląd kolęd i pastorałek;
 • udział w festiwalach kultury przedszkolnej;
 • konkurs Palm Wielkanocnych inicjowany przez Parafię;
 • stała współpraca z Szkołą Podstawową nr 28;
 • udział w zawodach sportowych przy współpracy ze parafialno-szkolnym Klubem Sportowym „Beskidy”;
 • profilaktyka przeciwpożarowa i ekologiczna prowadzona w przedszkolu i siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • współpraca z Oddziałem Książnicy Beskidzkiej.

Tradycje przedszkola

Przedszkole posiada wypracowane przez siebie kalendarz uroczystości i imprez, który powiązany jest z tradycjami lokalnymi miedzy innymi:

 • Dzień Przedszkolaka,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Dzień muzyki,
 • Przedszkoliada - turniej mini piłki nożnej,
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Bal Andrzejkowy,
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Bożonarodzeniowe życzenia świąteczne – prezentacja/film,
 • Występy z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 • Bal Karnawałowy,
 • Dzień Wiosny,
 • Dzień Służby Zdrowia,
 • Dzień Ziemi - strażnicy przyrody, sprzątanie swojej okolicy,
 • Zawody strażackie, spotkanie z Strażakami OSP w Hałcnowie,
 • Występy z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca,
 • Festyn rodzinny,
 • Dzień dziecka - przejazd po okolicy Hałcnowa Ciuchcią Beskidzką,
 • Olimpiada przedszkolaków w Domu Kultury - organizowana przez Parafialno-szkolny Klub sportowy “Beskidy”,
 • Wycieczka grupowa,
 • Pożegnanie Starszaków.