MOTTO  NASZEGO PRZEDSZKOLA:

„Moje przedszkole, to mój dom, bo stawia na moje szczęście, dzieciństwo

i na mój wszechstronny rozwój"

Przedszkole nr 43 znajduje się na obrzeżach miasta Bielska-Białej w dzielnicy Hałcnów. Przedszkole jest placówką 10-cio oddziałową: pięć oddziałów w budynku przedszkola oraz pięć oddziałów w Szkole Podstawowej  nr 28 w Bielsku-Białej.

 • MISJA PRZEDSZKOLA:
 • zapewnić wszechstronny i bezpieczny rozwój dzieciom;
 • kształtować wiarę we własne siły i możliwości w toku podejmowanych własnych działań;
 • wychować pomysłowych młodych ludzi;
 • każdego przedszkolaka traktować indywidualnie, rozwijać jego talent i zainteresowania
 • nie zastępować rodziców, lecz wspólnie wychować śmiałego, zaradnego, dobrze radzącego sobie w życiu człowieka;
 • wspierać dzieci w procesie uspołeczniania, właściwego zachowania, przestrzegania norm poprzez czerpanie z dziedzictwa kulturowego
 • stosować nowoczesne, aktywizujące metody pracy z dzieckiem;
 • stale pogłębiać swoją wiedzę na temat nowoczesnych metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym;
 • stwarzać warunki do stałego obcowania z kulturą, poprzez udział w życiu kulturalnym naszej dzielnicy oraz stały kontakt ze różnorodną sztuką tj. muzyka, plastyka, teatr;
 • integracja społeczności przedszkolnej poprzez świętowanie, wspólne spędzanie czasu i działanie na rzecz przedszkola.

 

Misje przedszkola będzie realizowana poprzez:

 • stałe doskonalenie kadry pedagogicznej,
 • nowoczesne projekty edukacyjne,
 • aktywną współpracę z rodzicami
 • organizację zajęć dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci,
 • właściwe wyposażenie bazy przedszkolnej, stworzenie przyjaznych , funkcjonalnych estetycznych pomieszczeń,
 • nowoczesne metody nauczania,
 • monitorowanie pracy przedszkola.

Wizja dziecka i absolwenta Przedszkola nr 43 Bielsku - Białej:
Realizując misję przedszkola i działając zgodnie z jego wizją, będziemy dążyć do kształcenia i wychowania młodego człowieka, który :

 •  jest samodzielny, zna swoje możliwości, wierzy we własne siły,
 • ma pozytywny obraz samego siebie,
 • prezentuje aktywność i ciekawość poznawczą i twórczą
 • ma zainteresowania,
 • ma twórcze podejście do zadań i problemów,
 • kulturalny i wrażliwy estetycznie,
 • w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma świadomość własnej tożsamości,
 • ma poczucie bycia Polakiem,

Praca wychowawczo-opiekuńcza i kształcąca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o Program wychowania przedszkolnego:
• "Wokół przedszkola" – Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
Kadra pedagogiczna stosując szereg metod w realizacji postawionych w pracy z dziećmi zadań i celów, wykorzystuje m. in. elementy następujących metod:
• "Metodę Dobrego Startu" - M. Bogdanowicz;
• "Ruch Rozwijający" - W. Sherborn;
• "Pedagogikę zabawy" - Stowarzyszenia KLANZA;
• "Kinezjologię mózgu" - P. Dennisona;
• "Origami dla dzieci" - D. Dziamskiej;
• "Dziecięcą matematykę" - E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
• metoda wychowania muzycznego dzieci C. Orffa

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z deficytami prowadzone są przez specjalistów zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze terapeutycznym oraz rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Chciałam podkreślić ,że w swojej kadrze nauczycieli posiadamy takich specjalistów jak terapeuta pedagogiczny, logopeda, oligofrenopedagog.
We wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w oparciu o "Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" M. Appel, J. Zarańskiej i E. Piotrowskiej oraz dodatkowo w grupie dzieci 5,6- letnich „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu" - program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat –Ewa Wodzicka- Dondziłło.
W grupach 5-6 letnich dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia religii za zgodą rodziców w oparciu o program nauczania religii „Kochamy Dobrego Boga”. Dla dzieci 5-6 letnich z wadami wymowy organizowane są zajęcia logopedyczne dwa razy w tygodniu prowadzone przez specjalistów.
Spotkania literackie organizowane w Książnicy Beskidzkiej filia w Hałcnowie.

Kontynuowanie dobrych praktyk w działalności przedszkola:
Wielkim atutem naszego przedszkola jest inicjowanie współpracy z lokalnymi instytucjami działającymi w naszym środowisku oraz prowadzenie jej na szeroką skalę. Jest to wynikiem usytuowania przedszkola w dzielnicy miasta Hałcnów, która słynie z różnych inicjatyw społecznych i działań podejmowanych przez instytucje społeczne i kulturalno-oświatowe. Szeroka współpraca z rodzicami - jako części tej społeczności przyczynia się do podejmowania decyzji działań placówki, która ma na celu promowanie i ustawiczne podnoszenie jakości pracy, wychodzącej naprzeciw całej społeczności lokalnej. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych tj. kiermasz bożonarodzeniowy, kiermasz wielkanocny, zbieranie darów dla potrzebujących.

Wynikiem tej współpracy są :
• cykliczne akcje charytatywne koordynowane przez Radę Osiedla Hałcnów;
• uroczystości lokalne, np. Święto 11 Listopada, 6 stycznia Święto Trzech Króli, 3 Maja;
• konkursy o charakterze artystycznym współorganizowane przez Dom Kultury i Akcję Katolicką m.in.:
• Przegląd pieśni patriotycznej;
• Przegląd kolęd i pastorałek;
• udział w festiwalach kultury przedszkolnej;
• konkurs Palm Wielkanocnych inicjowany przez Parafię;
• stała współpraca z Szkołą Podstawową nr 28;
• udział w zawodach sportowych przy współpracy ze parafialno-szkolnym Klubem Sportowym „Beskidy”;
• profilaktyka przeciwpożarowa i ekologiczna prowadzona w przedszkolu i siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej;
• współpraca z Oddziałem Książnicy Beskidzkiej.

Tradycje przedszkola
Przedszkole posiada wypracowane przez siebie kalendarz uroczystości i imprez, który powiązany jest z tradycjami lokalnymi miedzy innymi:
• Dzień Przedszkolaka
• Dzień Edukacji Narodowej- występy dla emerytów,
• Przedszkoliada- turniej mini piłki nożnej,
• Pasowanie na przedszkolaka,
• Bal andrzejkowy,
• Dzień Pluszowego Misia,
• Spotkanie z Mikołajem,
• Spotkania jasełkowo- opłatkowe z rodzicami,
• Występy z okazji Dnia Babci i Dziadka,
• Bal Karnawałowy,
• Dzień Wiosny,
• Dzień Służby Zdrowia,
• Dzień Ziemi- strażnicy przyrody, sprzątanie swojej okolicy
• Zawody strażackie, spotkanie z Strażakami OSP w Hałcnowie,
• Występy z okazji Dnia Matki,
• Festyn rodzinny,
• Dzień dziecka- przejazd po okolicy Hałcnowa Ciuchcią Beskidzką,
• Olimpiada przedszkolaków w Domu Kultury- organizowana przez Parafialno-szkolny Klub sportowy “Beskidy”,
• Wycieczka grupowa,
• Pożegnanie Starszaków.