Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi REKRUTACJI do przedszkoli.

Dotyczy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bielsku-Białej. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 1 marca 2022 roku i prowadzone jest na wniosek rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci w wieku od 3 do 5 lat urodzeni w latach 2017 – 2019 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Kandydaci w wieku 6 lat urodzeni w 2016 roku mają ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. Na wniosek rodziców mogą też rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Kandydaci urodzeni w latach 2014 – 2015 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kontynuować wychowanie przedszkolne po uzyskaniu odroczenia od obowiązku szkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Bielska-Białej mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dotyczy to również kandydatów 2,5 letnich (urodzonych do końca lutego 2020 roku).

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola znajduje się pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.pl. Również pod tym adresem znajdują się: oferty każdego przedszkola wraz z liczbą wolnych miejsc, opis lokalizacji oraz szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego, na każdym jego etapie.

UWAGA!

System wraz z wnioskiem do wypełnienia dostępny będzie w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 1 marca 2022 roku o godz. 9.00. W przypadku problemów z dostępem lub użytkowaniem systemu w każdym przedszkolu udzielana będzie pomoc techniczna. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego nie dotyczy kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych i specjalnych. W tym przypadku postępowanie prowadzone jest na odrębnych zasadach w każdym przedszkolu, w którym takie oddziały funkcjonują: Przedszkole Integracyjne nr 1 w Bielsku-Białej, Przedszkole Integracyjne nr 2 w Bielsku-Białej oraz Przedszkole nr 38 z Oddziałami Specjalnymi w Bielsku-Białej. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z postępowaniem rekrutacyjnym.

W tabelach poniżej znajdują się obowiązujące w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym terminy oraz kryteria pierwszeństwa. Do wglądu dostępne są również akty prawa miejscowego dotyczące tego postępowania.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i zasadami postępowania, wypełnianie, drukowanie wniosku).

1 marca 2022

godz. 9.00

22 marca 2022

godz. 15.00

1 czerwca 2022

godz. 9.00

9 czerwca 2022

godz. 15.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

1 marca 2022

godz. 9.00

23 marca 2022

godz. 15.00

1 czerwca 2022

godz. 9.00

10 czerwca 2022

godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną, składanie dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach na żądanie komisji rekrutacyjnej.

1 marca 2022

godz. 9.00

31 marca 2022

godz. 15.00

1 czerwca 2022

godz. 9.00

17 czerwca 2022

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

1 kwietnia 2022

godz. 13.00

20 czerwca 2022

godz. 13.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia.

4 kwietnia 2022

godz. 9.00

15 kwietnia 2022

godz. 13.00

21 czerwca 2022

godz. 9.00

27 czerwca 2022

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

15 kwietnia 2022

godz. 15.00

27 czerwca 2022

godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria
o charakterze ustawowym i lokalnym, nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

 I ETAP – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[1]) Wartość kryterium
w punktach[2]
Wielodzietność rodziny kandydata[3] (oświadczenie) 128
Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) 128
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 128
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 128
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
128
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[4] (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) 128
Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) 128

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium [5]) Wartość kryterium
w punktach[6]
Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – oświadczenie 64
Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola – oświadczenie 32
Kandydat ze stwierdzoną przez lekarza alergią pokarmową (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Przedszkoli nr 32, 37, 44 w Bielsku-Białej realizujących innowację o charakterze żywieniowym) – oświadczenie 16
Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie stacjonarnym – oświadczenie 8
Kandydat, który w roku rekrutacji uczęszcza do żłobka miejskiego w Bielsku-Białej – oświadczenie 4
Kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata – oświadczenie 2

 [1] Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

[2] Kryteria ustawowe mają jednakową wartość

[3] Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

[4] Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

[5] Wszystkie kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica.

[6] Kryteria lokalne mają różną wartość.

uchwała

Zarzadzenie i terminy rekrutacji na 2022rok

Scroll to top